L’Estratègia Digital de Centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

El document de l’EDC es divideix en dues parts diferenciades però complementàries.

 • La primera part és estratègica i marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital.
 • La segona part és un recull de la cultura digital del centre, el qual permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital.

Com es pot veure en la figura, és un procés circular. L’avaluació pot fer replantejar les altres fases i per tant, pot fer repensar diferents aspectes de l’EDC. Per aquest motiu cal destacar que l’EDC és un document viu, que va incorporant millores i propostes noves durant la seva implementació. En aquest web trobareu una guia per poder elaborar cada una d’aquestes fases.

Per realitzar tot aquest procés cal una comissió d’estratègia digital al centre encarregada de definir i implementar la estratègia en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre, assoleixin el nivell més alt de maduresa i comepetència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

En el nostre cas, aquesta comissió està formada per diferents membres dels diferents àmbits del centre per tal de donar la màxima objectivitat al projecte.

Part estratègica

Definició

Amb la finalitat de simplificar, però tenint en compte els models de disseny estratègic, l’EDC es concreta en quatre fases:

 1. Diagnosi
 2. Objectius
 3. Planificació i seguiment
 4. Avaluació i millora

Cal remarcar que hi ha disponible un web de suport amb informació concreta i exemples sobre com dissenyar cada una de les fases de manera pràctica.

1. Diagnosi

Per poder planificar una estratègia de centre és imprescindible ser conscients en quin punt es troba el centre. Hem identificat les fortaleses i les debilitats del centre per determinar la seva maduresa digital.

Les eines utilitzades per la Comissió d’Estratègia digital han estat:

 • Eina SELFIE: Es basa en el Marc Europeu per a Organitzacions Educatives Digitalment Competents (DigCompOrg) publicat el desembre de 2015. Està desenvolupada per la Unió Europea i ajuda als centres a fer una diagnosi sobre l’ús pedagògic de la tecnologia en un centre.

Al nostre centre hem configurat l’eina SELFIE per l’etapa d’ESO i l’etapa de Batxillerat i hem generat 3 qüestionaris per etapa: un per alumnes, un per docents i un per l’equip directiu.

 • Eina SELFIE FOR TEACHERS: Es basa en el Marc Europeu per a la Competència Digital dels Educadors (DigCompEdu) que defineix les diferents habilitats digitals que els educadors requereixen cada cop més. Estableix 22 competències en sis àrees amb sis nivells de competència, des de principiant fins a pioner.

Alineada amb SELFIE eina que ens ajuda a fer una diagnosi de la maduresa digital d’un centre educatiu, SELFIE FOR TEACHERS s’enfoca en la competència digital dels docents i és un complement imprescindible per a fer una diagnosi de centre en el marc de l’Estratègia digital de centre.

Al nostre centre hem configurat aquesta eina de forma grupal on ha participat el Claustre de professors/es.

 • Qüestionaris a les famílies: Enquesta a les famílies basada en la comunicació escola-famílies, la web del centre i l’ús responsable de les tecnologies.
 • Entrevistes a membres de l’AFA: Entrevistes basades en les preguntes del web de suport.
 • Qüestionaris als membres del PAS: Formulari basat en preguntes relacionades amb la competència digital.

Recollida i revisió d’indicadors envers els equipaments, el serveis i els seus usos.

Punts Forts

ALUMNAT:

 • Accés a dispositius digital i competents en l’ús de programari.

CENTRE:

 • Infraestructura, connectivitat, espais, dispositius digitals, recolzament de la Direcció en el desenvolupament de les activitats digitals.
 • Pedagogia, suports i recursos.
 • Bon ús dels canals de comunicació definits.

Aspectes a millorar

ALUMNAT:

 • Comportament responsable i segur a Internet.

CENTRE:

 • Falta incloure més activitats en la Programació de la Competència Digital de l’alumnat.

 • Necessitat de tenir una estratègia digital definida.

 • Reforç en la protecció de dades

 • Ús responsable a Internet de tota la comunitat educativa.

2. Objectius

Hem establert 6 objectius per implementar durant els tres pròxims cursos.

 1. Desenvolupar i implementar el desplegament curricular i l’avaluació de la competència digital de l’alumnat.
 2. Impulsar l’ús d’activitats didàctiques assegurant un ús adequat de les tecnologies segons el nivell educatiu.
 3. Aprofundir en l’ús metodològic dels l’EVA del centre per millorar l’assoliment la CDA.
 4. Millorar l’acolliment digital de les famílies per controlar els usos digitals dels seus fills.
 5. Avançar en el nivell de competència digital docent per la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge a l’aula.
 6. Definir procediments de protecció de dades i seguretat digital per millorar l’ètica, el comportament i el civisme en tota la comunitat educativa.

3. Planificació i seguiment

Per fer el seguiment d'aquestes activitats s'ha elaborat una graella.

4. Avaluació i millora

Per tal d’avaluar la implementació de l'Estratègia Digital, la comissió digital d’Estratègia Digital de l’Institut Josep Lladonosa es reuneix trimestralment amb l’equip directiu per valorar l’assoliment de les activitats associades als objectius proposats i el desenvolupament dels objectius. 

Cada objectiu les seves activitats associades tenen un responsable que controla l’estat de l’indicador (assolit, parcialment assolit o no assolit) i ho exposa a la comissió i fa propostes de millora. A partir d’aquí, i si s’escau, la comissió modifica les activitats estratègia Digital del Centre pel que queda de temps d’implementació.

La valoració  es realitza de forma continua, mínimament  trimestral i de forma anual.

Part cultura digital

Introducció

Tal com diu el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), l’Estratègia Digital de Centre ha de ser un instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del PEC. També ha de facilitar la planificació en els àmbits organitzatius, pedagògics i tecnològics amb la finalitat d’assolir els objectius dels tres eixos: competències digitals de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.

Els apartats que ha de tenir la cultura digital són aquests que es mostren a continuació:

Documentació bàsica

 • PEC: ...
 • NOFC: On s'han inclòs la revisió dels dispositius.
 • PGA: On s'han inclòs els objectius i els indicadors que treballarem per avaluar l'EDC.

Desplegament curricular de la competència digital

Es un apartat en construcció i és un dels objectius a assolir en la nostra estratègia digital de centre.

Comunicació de la comunitat educativa

L’institut utilitza diversos canals de comunicació. Diferenciarem entre canals de comunicació interns (serveis digitals) i externs (xarxes socials).

Comunicació externa

Xarxes socials

Dins les xarxes socials les més actives són Twitter i Instagram, on principalment s’hi publica el que es fa al centre durant el curs.

 • Youtube: L’institut disposa d’un canal de Youtube gestionat pel director on cada curs es publiquen diversos vídeos relacionats amb activitats dels alumnes, promocions, entre altres. No és un canal majoritari.
 • Facebook: L’institut disposa d’una pàgina Facebook, però no s’hi publica res. Es va crear per a que cap usuari pugués crear-la amb el mateix nom i així suplantar el centre.
 • Twitter: L’insitut disposa d’un compte de twitter https://twitter.com/ins_lladonosa molt actiu on es segueix altres centres i es comparteixen activitats i fotografies de l’alumnat. Gestionat pel director.
 • Vimeo: L’institut disposa d’un compte de Vimeo: https://vimeo.com/insjoseplladonosa  com a alternativa a Youtube, ja que es pot publicar vídeos més llargs i sense tenir en compte restriccions d’ús amb músiques amb royalties. Gestionat pel director.
 • Instagram: L’institut disposa d’un compte d’Instagram molt actiu gestionat per la coordinadora TAC on es publiquen les activitats del centre
  https://www.instagram.com/insjoseplladonosa/ 
 • WhatsApp: El centre disposa d’un canal de WhatsApp on s’hi afegeix cada docent que ha d’estar treballant al centre més de dues setmanes (aproximadament). Cada professor es lliure de marxar del grup si així ho desitja. No és un canal oficial i no ho vol ser, però de vegades serveix per avisar sobre incidències, salutacions, felicitacions, defuncions, notícies varies i en general qualsevol novetat que pot ajudar a crear comunitat entre els docents.
Pàgina Web

La pàgina web del centre https://www.insjoseplladonosa.cat/ és el canal més oficial per presentar qualsevol notícia que pugui ser d’interès a la comunitat educativa del Josep Lladonosa.

És una pàgina molt activa on asiduament s’hi publica informació per a pares, alumnes, nous alumnes, docents o altres. El director s’encarrega principalment de les publicacions i el coordinador TAC se n’encarrega de la part tècnica. Albert Mollet se n’encarrega de la secretaria virtual.

Consta de diverses seccions on les que cal destacar:

 • Part informativa:
  • Informació sobre el centre, estudis, història, organigrama i documents.
  • Projectes que s’estan duent a terme i associacions colaboradores amb el centre.
 • Part interactiva:
  • Secretaria Virtual: On els usuaris poden demanar diversos informes, matriculacions,  preinscripcions, pagaments de sortides o certificacions.
  • Contacta: Formulari per contactar amb el centre.
  • Bústia de suggeriments: Formulari per suggerir millores al centre.

Comunicació interna

IEduca

IEduca és un contracte i hi tenen accés els pares, alumnes i docents:
https://insjoseplladonosa.ieduca.com/ 

Amb IEduca els docents porten la gestió de l’aula, organització de matèries i alumnes. També serveix com un canal per la comunicació amb els pares. Així com per indicar incidències, actituds o tasques.

Els pares, tanmateix, poden comunicar-se amb els tutors o el centre. Els alumnes però, només poden veure les tasques i les notes.

Google Workspace

Google Workspace, és un paquet ofimàtic de Google que agilitza la publicació de continguts amb Google Classroom, gestió de documents amb Google Drive, i treball amb eines com Docs, Spreadsheets o Slides. A més a més, també hi tenim instal·lat Google SketchUp, Geogebra i altres.

Google Workspace ens permet la comunicació docents-alumnat ja que cada usuari (docent o alumne) compta amb un compte acabat en usuari@insjoseplladonosa.cat. 

Per no suplantar identitats els professors tenen nom.cognom i els alumnes tenen inicial del nom+cognom+dos lletres del segon cognom.

El centre ha treballat aquest any amb el pla de comunicació.

Altres serveis digitals

Reserva d’aules i material digital

El centre disposa de dues aules d’informàtica i sis carros de portàtils a disposició de tot el professorat del centre.

Aules d’informàtica

Les aules d’informàtica tenen unes hores fixes on s’hi realitzen projectes o les optatives d’informàtica, però les altres hores disponibles els professors poden apuntar-se en una agenda la reserva de les aules per poder fer classes, sempre i quan no hi hagi ningú més apuntat ni cap crèdit de síntesis o algun projecte puntual de centre.

Carros de portàtils

La reserva de carros de portàtils no obeeixen a horaris, ja que cap està assignat a una matèria o professor. Existeixen a consergeria unes agendes on els professors poden registrar les hores i el grup amb els que utilitzaran els carros de portàtils.

Hi ha un protocol i unes normes en cas d’utilitzar els carros:

 • El professor responsable és qui es registra, qui va a buscar la clau i qui la torna a consergeria. No els alumnes.
 • El professor responsable acompanya als alumnes (mai sols) a buscar els portàtils i a tornar-los. Si no es fa així podria passar que els alumnes per presses o per mandra no endollessin els ordinadors o els deixessin apilats. Per tant, se n’ha d’assegurar de deixar cada ordinador al lloc on pertoca i endollat al corrent.

 

Acolliment digital del professorat, l’alumnat i famílies

Acolliment del nou professorat

El nou professorat es rebut al centre per la directiva. Aquests expliquen el funcionament i els espais del centre al nou professorat i en demanen les dades necessaries per posar en marxa el seu funcionament.

 • Amb el correu i les dades bàsiques el coordinador TAC en crea un correu de centre @insjoseplladonosa.cat i accessos i permisos al Moodle Àgora per si en vol crear Classrooms o Cursos Moodle.
 • Amb les dades bàsiques la responsable de IEDUCA en crea un usuari a iEduca i li assigna un horari, grups i altres.
 • Amb les dades bàsiques la responsable de IEDUCA juntament amb la conserge en creen un usuari pel servei d’impressió.
 • A la pissarra de la sala de professors el nou professorat en podrà veure altres dades, com guàrdies, aules i reserva d’aules, contrasenya del wifi i demés.

Kit tecnologic del professorat nouvingut

El professorat nouvingut al centre s’ha de dividir en dos grups, el que té una durada de més de dues setmanes i els que no.

Els que tenen una durada de més de dues setmanes, se’ls crea un correu i se’ls facilita un portàtil per a que pugui realitzar les seves tasques docents.

Els que tenen una durada de menys de dues setmanes, en canvi, sempre se’ls facilita la feina que han de fer en aquestes dues setmanes com a màxim i per tant, s’han de portar un portàtil de casa o se’ls pot facilitar un portàtil dels carros des de conserjeria.

Hi ha dues xarxes Wifi al centre. La d’ús docent: gencat_ENS_EDU i la d’ús de l’alumnat: gencat_ENS_EDU_PORTAL on els alumnes hauran de posar el seu codi d’alumne i paraula de pas.

La clau Wifi gencat_ENS_EDU es pot trobar apuntada a la sala de professors i és d’utilitat per a tot el personal docent i del PAS de l’institut. El departament d’ensenyament és el responsable de les wifis i la xarxa de tot el centre.

El coordinador TIC, és el responsable de la distribució dels portàtils de tot el centre. Aquests portàtils es poden classificar en dues categories:

 • Els que són del centre i estan guardats en carros de portàtils. Són per ús de l’alumnat i tasques docents.
 • Els que són del departament, també estan guardats en carros de portàtils i també són d’ús docent i tasques de l’alumnat.

Hi ha un document de cultura digital de centre publicat a la web on es poden trobar totes aquestes informacions diverses.

Finalment, les claus d'impressió es generen al principi i es donen als professors per a que puguin utilitzar el servei d'impressió i escaneig.

Formació al professorat nouvingut

El professorat nouvingut ha de saber i per tant, s’ha de formar en:

Compartir experiencies digitals entre el professorat

Els professors comparteixen experiencies entre ells mateixos de forma informal durant les hores d’esbarjo o cafè. S’hauria de trobar un espai (lloc i temps) per a facilitar aquest intercanvi entre iguals.

Acolliment del nou alumnat

A l’inici de curs

A l’inici del curs, un cop es tenen els grups creats, és un procés llarg que s’ha de mirar d’agilitzar ja que tots depenen de l’organització de GSuite per al bon funcionament.

Els grups del curs anterior s’han de passar al nou curs, però no sempre els de l’A passen al B, ja que hi ha repetidors o alumnes que canvien de grup.

Per a tal tasca, s’ha crear un excel amb tots els alumnes de primer curs. Amb diverses fòrmules es creen els correus i les contrasenyes i es puja tot en block.

Però els altres cursos s’han de moure un a un al nou grup. Es una feina llarga i tediosa, però durant el curs és molt útil ja que els tutors o professors poden filtrar aquest gran excel per obtenir dades dels alumnes.

S’està mirant un mòdul de iEduca que agilitzaria tot aquest procés.

Actualment ja es poden realitzar les matrícules i les autoritzacions corresponents dels alumnes de forma digital a través de la web > Secretaria Virtual.

https://www.insjoseplladonosa.cat/secretaria-virtual/ 

Altres enllaços d'interès

Alumnes de menys de 14 anys 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/ProteccioDades/A253.pdf

- Alumnes de més de 14 anys 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/ProteccioDades/A252.pdf

Durant el curs

Els alumnes que inicien el curs en matrícula viva o durant el curs, se’ls crea un usuari @insjoseplladonosa.cat per part del coordinador TAC amb el que podrà accedir tant a Classrooms com Cursos Moodle.

La responsable de IEDUCA i el director crearan un usuari a IEduca juntament amb les dades dels pares i se’ls facilitarà aquesta informació per a que puguin entrar a veure el dia a dia del seu fill.

El tutor s’encarregarà de la resta d’explicacions i funcionament, tant de la part digital com de la funcional.

Préstec d'ordinadors a l’alumnat

Els alumnes no disposen de cap kit tecnologic, ja que no s’executa el projecte 1×1.

Préstec d'ordinadors

Formació a l’alumnat

Durant els primers dies de curs (dues setmanes aproximadament) els alumnes juntament amb cada professor (sobretot el tutor) revisen com entrar al GSUITE, com entrar a les classes de cada professor, com entrar al Moodle i inclús com entrar a IEDUCA per veure si tenen alguna incidència.

Tanmateix, serà durant tot el curs que es va repassant com lliurar les tasques, com adjuntar treballs, compartir documents, entre altres tasques que dia a dia es van necessitant.

Acolliment de les famílies

A principi de curs, quan els tutors parlen amb les famílies, aquests són els encarregats d’explicar com els seus fills es comunicaran, quines tecnologies faran servir i demés. Però sobretot, com serà la comunicació tutors/famíles. Es fa una petita explicació de com connectar i com es fa servir l'IEduca.

La plataforma indicada és IEDUCA. On tan famíles com alumnes tenen comptes separats i amb opcions diferents. Les famílies poden veure les indicències, anotacions, dates de calendàri i demés aspectes que els alumnes no poden.

Actualment ja es poden realitzar les matrícules i les autoritzacions corresponents dels alumnes de forma digital a través de la web > Secretaria Virtual.

https://www.insjoseplladonosa.cat/secretaria-virtual/

Acords EDC

 • (El que es va treballar a la FIC, primer fòrum). De feedback
 • Fòrum 3 CDA
 • Infografies sobre els acords
 • Acords distribució de portatils i gstió de dispositius digitals, fer referencia amb link a pla dacollida. Es fan al centre amb reserva de carro per classe i per horari.
 • Acords de centre

Protecció de dades de la comunitat educativa

En aquest enllaç trobareu una infografia que explica quines obligacions i drets tenim en quant a la protecció de dades.

- Protecció de dades