Preinscripció Batxillerat (Del 27 de Maig al 3 de Juny)

El període de preinscripció per als estudis de Batxillerat serà del 27 de Maig al 3 de Juny. Aquesta es podrà fer:

 • Totalment telemàtica (obertura en breu de l’aplicatiu):
  • Pas 1 : omplir l’aplicatiu del departament d’educació:      preinscripció telemàtica Batxillerat
   • Heu de triar sol·licitud amb suport informàtic  i saber la nota mitjana d’ESO.

  • Pas 2: enviar la documentació següent escanejada o en fotografia al mail   (preinscripcio@insjoseplladonosa.cat)
   • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
   • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a)
   • DNI de l’alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.
   • Documentació acreditativa criteris específics:
 • Presencial –  (prèvia sol·licitud de dia i hora)

Tenim oberts els canals de comunicació:

 

Calendari Preinsc Batx

Sobre la presentació de la sol·licitud de preinscripció:

Per aquells alumnes que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica i utilitzin la sol·licitud en suport informàtic, s’elimina la necessitat de presentar el resguard de la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

Així mateix, aquells alumnes que hagin fet sol·licitud electrònica però que hagin d’acreditar algun criteri de prioritat documentalment, ho poden fer enviament un correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció, adjuntant la documentació escanejada o fotografiada. En aquest casos el centre també ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la documentació.

Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

 

per atendre en la mesura del possible qualsevol demanda al respecte. Entenem que hi pot haver molt dubtes sobre diferents aspectes tant d’organització i funcionament del centre com del propi procés de preinscripció i procurarem resoldre’ls tots amb la màxima celeritat possible.

Un cop feta la sol·licitud, podeu fer la tria d’optatives, però aquest formulari solsament, en cap cas és vàlid com a preinscripció.

Formulari de tria d’optatives

 

Podeu consultar més informació sobre els nostres estudis de Batxillerat a:

 

Batxillerat

 

 

Itineraris de modalitat de  1r Batx

Itineraris de modalitat de  2n Batx

 

Batxillerat

 

Preinscripció: 

S’implanta la sol·licitud electrònica i implica:

 • Identificació del sol·licitant
 • Lligam de l’alumne amb el RALC de forma automàtica
 • Registre electrònic de la sol·licitud (S@rcat)

En la preinscripció al batxillerat s’elimina la presentació del model de sol·licitud en paper i es manté la de suport informàtic.

L’alumne/a pot modificar la sol·licitud durant el termini de presentació de sol·licituds, pel que fa a les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels criteris de prioritat i centres.

Acreditació de criteris:

 • la proximitat al domicili, les dades del domicili s’obtindran electrònicament mitjançant l’accés al padró municipal d’habitants.
 • discapacitat i família nombrosa o monoparental,  s’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés a les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Gestió de les sol·licituds

 

Pas 1. Formalitzar les sol·licituds de preinscripció

 • Cal emplenar el camp de l’identificador de l’alumne. Aquesta dada es correspon al número de registre de l’alumne (RALC).
  Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no tenen l’identificador i, per tant, han de deixar el camp en blanc. En canvi és obligatòria per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat (per als ensenyaments i centres que es troben actualment al RALC)És una informació que han de facilitar els centres on estan escolaritzats i les famílies també poden consultar-ho en línia al web del Departament.
 • És obligatori emplenar el camp de correu electrònic indicant l’adreça a on es vol rebre la informació sobre el procés.
 • També és obligatori en el cas d’alumnes menors d’edat que s’indiqui a la sol·licitud quin dels dos tutors serà el referent per a les consultes del procés de preinscripció a a Internet (OVT).
 • Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys el 2019 presenta i signa la sol·licitud.. En canvi si és menor d’edat o no fa els 18 anys el 2019, serà necessari que a la sol·licitud indiqui quins són els tutors legals i qui serà el tutor responsable de consultar l’estat de la sol·licitud.

 

Sol·licitud electrònica

Poden fer ús de la sol·licitud electrònica els alumnes amb idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, usuari GICAR, etc., que també disposin de l’identificador de l’alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016).

El ciutadà s’identifica electrònicament, introdueix el número d’identificador de l’alumne i emplena la sol·licitud electrònica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds.

Més informació sobre la identificació digital.

Un cop enviada  la sol·licitud de preinscripció queda automàticament vinculada amb les dades de l’alumne disponibles al RALC, també queda registrada al registre electrònic (S@rcat) i participa al procés de preinscripció.

Durant el període de presentació de sol·licituds l’alumne/a podrà modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats si és necessari.

No cal presentar cap resguard ni documentació identificativa de l’alumne ni de la seva filiació.
Sol·licitud emplenada amb suport informàtic

El ciutadà ha d’emplenar el formulari amb suport informàtic dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. Implica, en primer lloc, l’enviament telemàtic de les dades de la sol·licitud i, en segon lloc, la presentació del resguard de la sol·licitud al centre que es demana en primera opció. Si no es presenta el resguard al centre, la sol·licitud no es considera presentada.

En el moment d’enviar la sol·licitud, es valida electrònicament el DNI/NIE. Si l’intercanvi de dades no és correcte o l’alumne/a (pare/mare/tutor/a) s’ha identificat amb passaport o document identificatiu de la Unió Europea, juntament amb el resguard ha de presentar original i fotocopia del document identificatiu corresponent i, si és menor d’edat i no fa els 18 anys el 2019, document identificatiu del pare/mare/tutor/a i acreditació de la filiació.

 

Pas 2. Baremar les sol·licituds

 

Adscripció de centre
No s’ha d’acreditar amb cap document
Simultaneïtat
En determinats centres que disposen d’horaris adaptats té prioritat qui cursi simultàniament aquests ensenyaments i els professionals de música o dansa, segueixi programes esportius d’alt rendiment o sigui esportista d’alt nivell, segons correspongui, encara que no provinguin d’un centre adscrit. Aquests centres es fan públics al web del Departament no més tard del dia 27 de març de 2019.

La simultaneïtat amb els ensenyaments professionals de música o de dansa s’acredita amb una declaració feta a la sol·licitud de preinscripció; en el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne ha d’acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació per cursar aquests ensenyaments professionals en un centre autoritzat. Si no ho acredita i al centre hi ha llista d’espera, perd l’assignació i se li ofereix plaça en un centre del municipi que encara tingui vacants, llevat que amb independència de l’aplicació d’aquest criteri obtingui plaça al centre.

En el cas dels alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment (inclou tant els esportistes integrats en la tecnificació esportiva com els esportistes d’alt nivell o alt rendiment), l’acreditació d’aquesta condició ha de ser, segons el cas:

 1. Amb un certificat del Consell Català de l’Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l’etapa de tecnificació esportiva.
 2. Amb un certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport, per als esportistes d’alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.
 3. Amb la relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d’alt nivell.
Germans al centre (o de pares, mares o tutors legals que hi treballen)
Si un alumne sol·licitant té un germà o germana escolaritzat, és a dir, matriculat i que assisteix al centre en el moment de la preinscripció, en qualsevol dels ensenyaments autoritzats que el centre imparteixi (inclòs el 1r cicle d’educació infantil), se li han de comptar els punts per germans al centre. Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l’efecte d’aplicar aquest criteri.

En el cas de centres adscrits, només es té dret als punts per germans si l’alumne té un germà o germana escolaritzat en un centre que té la consideració de centre únic amb el centre on se sol·licita la plaça. Es considera que és un “centre únic” l’escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l’escola només està adscrita a aquest institut.

Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet, o de l’alumne si és major d’edat
L’acreditació de les dades del domicili habitual s’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés al padró municipal d’habitants. Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades, el domicili s’ha d’acreditar amb el DNI o NIE de la persona sol·licitant o el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

El centre atorgarà la puntuació corresponent d’acord amb el barem.

Renda anual de la unitat familiar
Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania, s’acredita mitjançant documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
Discapacitat de l’alumne, pare o mare, tutor o tutora, o germans
Quan l’alumne acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor o tutora, o un germà de l’alumne acredita una discapacitat igual o superior al 33%.

Les dades s’obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades o si l’organisme emissor és d’altres comunitats autònomes, el criteri s’acredita mitjançant l’original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Expedient acadèmic
S’atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana de l’expedient dels estudis que permeten l’accés al batxillerat o, si l’alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament. S’acredita mitjançant certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés, amb les següents especificacions:

Si es tracta d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.

En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d’ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació.

Per a la qualificació mitjana en estudis estrangers no universitaris, s’han de tenir en compte que en el cas d’homologacions tramitades a Catalunya a partir de 2016, no cal acreditar documentalment la qualificació mitjana dels estudis estrangers. La qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no és el cas, s’haurà d’acreditar documentalment.

Família nombrosa o monoparental
Les dades s’obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si no es pot accedir a les dades o l’organisme emissor és d’altres comunitats autònomes, el criteri s’acredita mitjançant l’original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

 

Fases Dates
Difusió de l’oferta 10 de maig
 Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper) del 14 al 21 de maig
 Presentació de documentació fins al 23 de maig
 Publicació de llistes amb el barem provisional 4 de juny
 Presentació de reclamacions del 5 al 12 de juny
 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions 17 de juny
 Sorteig del número per al desempat 18 de juny
 Publicació de llistes ordenades definitives 21 de juny
 Publicar oferta definitiva
 Publicació de les llistes d’admesos 8 de juliol
 Matriculació
Matriculació extraordinària pels pendents al setembre del Batxillerat del 6 al 10 de setembre