Preinscripció ESO Curs 21/22

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, acompanyada de la documentació acreditativa, dins el termini indicat. Es realitza únicament en format telemàtic:

Preinscripció

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents, ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Els alumnes que cursen simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa poden demanar altres centres on cursar els ensenyaments d’ESO diferents als centres amb simultaneïtat d’estudis. En aquest cas no es considerarà duplicitat de sol·licituds.

 

Calendari de preinscripció i matrícula

– Període de presentació de sol·licituds: del 17 al 24 de març de 2021, ambdós inclosos.

– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 19 d’abril de 2021.

– Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 20 al 26 d’abril de 2021.

– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 30 d’abril de 2021.

– Sorteig del número de desempat: 5 de maig de 2021, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

– Publicació de la llista ordenada definitiva: 7 de maig de 2021.

– Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici): del 26 al 28 de maig de 2021.

– Publicació de l’oferta final: 4 de juny de 2021.

– Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera: 7 de juny de 2021.

– Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 14 al 18 de juny de 2021, ambdós inclosos.

– Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça al segon, tercer i quart curs de l’ESO: del 28 de juny al 2 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació que cal presentar

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places. Com que aquest any els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

Els documents necessaris per acreditar els criteris de prioritat són:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l’escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora legal a l’escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne, del pare o la mare o d’algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracta de títols emesos per altres comunitats autònomes caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.

Criteris de prioritat, com acreditar-los i barem que s’aplica

1 Criteris específics:

Per accedir a l’ESO en centres que disposen d’horaris adaptats, tenen prioritat els alumnes que cursen simultàniament aquests ensenyaments i els ensenyaments professionals de música o dansa, segueixen programes esportius d’alt rendiment o són esportista d’alt nivell, segons correspongui, encara que no provinguin d’un centre adscrit. Aquests centres es fan públics al web del Departament d’Educació no més tard del dia 27 de març de 2019.

– Documentació acreditativa:

La simultaneïtat amb els ensenyaments professionals de música o de dansa s’acredita amb una declaració feta a la sol·licitud de preinscripció; en el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne/a ha d’acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació per cursar aquests ensenyaments professionals en un centre autoritzat. Si no ho acredita i al centre hi ha llista d’espera, perd l’assignació i se li ofereix plaça en un centre del municipi que encara tingui vacants, llevat que amb independència de l’aplicació d’aquest criteri obtingui plaça al centre.

En el cas dels alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment (inclou tant els esportistes integrats en la tecnificació esportiva com els esportistes d’alt nivell o alt rendiment), l’acreditació d’aquesta condició s’ha de fer, segons el cas:

1. Amb un certificat del Consell Català de l’Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l’etapa de tecnificació esportiva.

2. Amb un certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport, per als esportistes d’alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.

3. Amb la relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d’alt nivell.

2 Criteris generals

a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen.

– Barem: 40 punts.

S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Només a l’efecte d’aplicació d’aquest criteri, té la consideració de centre únic d’acord amb l’article 10.1 del Decret 75/2007, una escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l’escola només està adscrita a aquell institut.

La puntuació també s’aplica quan entre dos centres s’ha iniciat un procés de fusió o integració per esdevenir centre únic.

– Documentació acreditativa:

Quan un germà/ana està escolaritzat al centre, o el pare o mare o tutor/a legal hi treballa, no s’ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació. Si s’al·lega que el germà/ana està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), o de l’alumne/a si és major d’edat:

– Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.

– Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

– Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos.

La falsedat o frau en les dades al·legades o en la documentació aportada es tracten d’acord amb el que estableix l’apartat 5.4 d’aquesta Resolució.

c) Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

– Barem: 10 punts.

d) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans.

Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%.

– Barem: 10 punts.

3 Criteri complementari

a) Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental.

– Barem: 15 punts.

4 Altres situacions previstes en la norma

Si s’al·lega el trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere, cal presentar la documentació acreditativa de la circumstància; el centre i la comissió de garanties d’admissió han de valorar aquesta documentació.