Preinscripció ESO

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, acompanyada de la documentació acreditativa, dins el termini indicat. Si la sol·licitud s’ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació, un cop enviades les dades, cal imprimir i signar la sol·licitud i, acompanyada de la documentació acreditativa corresponent, s’ha de presentar dins el termini establert al centre de primera opció o a les oficines municipals d’escolarització.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents, ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Els alumnes que cursen simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa poden demanar altres centres on cursar els ensenyaments d’ESO diferents als centres amb simultaneïtat d’estudis. En aquest cas no es considerarà duplicitat de sol·licituds.

 

A42 (Full preinscripció)

 

Calendari de preinscripció i matrícula

– Període de presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 26 d’abril de 2019.

– Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 29 d’abril al 3 de maig de 2019.

– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019.

– Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2019, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

– Publicació de la llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019.

– Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici): del 30 de maig al 3 de juny de 2019, ambdós inclosos.

– Publicació de l’oferta final: 11 de juny de 2019.

– Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera: 12 de juny de 2019.

– Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 20 de juny al 26 de juny de 2019, ambdós inclosos.

– Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça al segon, tercer i quart curs de l’ESO: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

 

Documentació que cal presentar

Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent que identifica la persona sol·licitant:

– L’original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

– L’original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

– L’original i una fotocòpia del DNI de l’alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l’ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.

Segons pertoqui, cal presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats

 

Criteris de prioritat, com acreditar-los i barem que s’aplica

1 Criteris específics:

Per accedir a l’ESO en centres que disposen d’horaris adaptats, tenen prioritat els alumnes que cursen simultàniament aquests ensenyaments i els ensenyaments professionals de música o dansa, segueixen programes esportius d’alt rendiment o són esportista d’alt nivell, segons correspongui, encara que no provinguin d’un centre adscrit. Aquests centres es fan públics al web del Departament d’Educació no més tard del dia 27 de març de 2019.

– Documentació acreditativa:

La simultaneïtat amb els ensenyaments professionals de música o de dansa s’acredita amb una declaració feta a la sol·licitud de preinscripció; en el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne/a ha d’acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació per cursar aquests ensenyaments professionals en un centre autoritzat. Si no ho acredita i al centre hi ha llista d’espera, perd l’assignació i se li ofereix plaça en un centre del municipi que encara tingui vacants, llevat que amb independència de l’aplicació d’aquest criteri obtingui plaça al centre.

En el cas dels alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment (inclou tant els esportistes integrats en la tecnificació esportiva com els esportistes d’alt nivell o alt rendiment), l’acreditació d’aquesta condició s’ha de fer, segons el cas:

1. Amb un certificat del Consell Català de l’Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l’etapa de tecnificació esportiva.

2. Amb un certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport, per als esportistes d’alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.

3. Amb la relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d’alt nivell.

2 Criteris generals

a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen.

– Barem: 40 punts.

S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Només a l’efecte d’aplicació d’aquest criteri, té la consideració de centre únic d’acord amb l’article 10.1 del Decret 75/2007, una escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l’escola només està adscrita a aquell institut.

La puntuació també s’aplica quan entre dos centres s’ha iniciat un procés de fusió o integració per esdevenir centre únic.

– Documentació acreditativa:

Quan un germà/ana està escolaritzat al centre, o el pare o mare o tutor/a legal hi treballa, no s’ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació. Si s’al·lega que el germà/ana està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), o de l’alumne/a si és major d’edat:

– Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.

– Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

– Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos.

La falsedat o frau en les dades al·legades o en la documentació aportada es tracten d’acord amb el que estableix l’apartat 5.4 d’aquesta Resolució.

Documentació acreditativa:

– L’original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

– Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta dins el termini per a la matricula.

– Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d’acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

– Barem: 10 punts.

– Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

d) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans.

Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%.

– Barem: 10 punts.

– Documentació acreditativa:

L’original i una fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En aquest cas cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.

3 Criteri complementari

a) Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental.

– Barem: 15 punts.

– Documentació acreditativa:

Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

4 Altres situacions previstes en la norma

Si s’al·lega el trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere, cal presentar la documentació acreditativa de la circumstància; el centre i la comissió de garanties d’admissió han de valorar aquesta documentació.

 

Matrícula

a) Alumnes assignats per preinscripció.

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades en l’apartat 3 d’aquest annex. Si no es formalitza la matrícula durant el termini, cal que el centre al qual s’ha assignat la sol·licitud es posi en contacte amb la família per esbrinar la causa de l’endarreriment o del possible desistiment.

A més de la documentació aportada en presentar la sol·licitud de preinscripció, per formalitzar la matrícula cal presentar:

– Una fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si l’alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

– El DNI renovat amb l’adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

b) Alumnes propis (alumnes que continuen al centre).

Els directors dels centres públics o els titulars dels centres privats concertats han de comunicar als pares o tutors el nivell que correspon cursar als alumnes i han de demanar-los la confirmació de continuïtat al centre.

Si no es confirma la continuïtat al centre en el període establert, es considera que renuncien a continuar escolaritzats al centre, llevat dels alumnes amb necessitats educatives específiques, que es considera que continuen si no es manifesta per escrit la seva baixa en el centre.

c) Matrícula fora de termini.

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i sempre que el centre no hagi començat encara la gestió de la llista d’espera o de noves sol·licituds d’admissió.

 

Gestió de llista d’espera

Si en algun nivell el centre no s’ha pogut admetre tots els alumnes que l’havien demanat en una petició de la sol·licitud amb prioritat més gran que l’assignada, es publica una llista d’espera on consten les peticions que no s’han pogut atendre, ordenades d’acord amb l’ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat i d’acord amb el que estableix l’apartat 6.5 d’aquesta Resolució.

Quan un centre té llista d’espera i es produeix una vacant com a resultat dels processos de matrícula, de confirmació de continuïtat dels alumnes o d’una baixa fins al 5 de setembre de 2019, aquesta vacant s’ha d’oferir, seguint l’ordre de la llista d’espera, als alumnes que no s’han pogut admetre inicialment.

Les llistes d’espera són operatives des que finalitza la confirmació dels alumnes propis i la matrícula dels procedents de preinscripció , i fins al dia 5 de setembre de 2019, sense perjudici que la matrícula d’un alumne/a assignat per llista d’espera es pugui formalitzar després d’aquesta data.

Qui rebi l’oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi. Si opta per matricular-s’hi ha de formalitzar la baixa al centre on ja estigui matriculat. Si hi renuncia, se l’elimina de la llista d’espera i s’ofereix la plaça vacant al següent de la llista. La gestió d’aquestes llistes d’espera és responsabilitat del centre.