L'ESO

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Aquests estudis pretenen consolidar els continguts d’anteriors etapes educatives i iniciar els alumnes en altres camps del saber. També s’estableixen les bases i es dóna l’orientació necessària per a la incorporació a la vida activa i professional, de manera que l’alumnat pugui assumir els seus deures i exercir els seus drets com a ciutadans.

El currículum s’organitza en àmbits de coneixement. Els àmbits de coneixement són agrupacions de matèries que comparteixen competències bàsiques i orientacions metodològiques. L’estructura dels àmbits de coneixement i les matèries que inclouen és la següent:

 

Àmbit lingüístic

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengües estrangeres (Anglès, Francès i Alemany)

 

Àmbit matemàtic

Matemàtiques

Matemàtiques acadèmiques i aplicades

 

Àmbit cientificotecnològic

Ciències de la naturalesa: física i química

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia

Tecnologia

 

Àmbit social

Ciències socials: geografia i història

Cultura clàssica

Emprenedoria

 

Àmbit artístic

Música

Educació visual i plàstica

 

Àmbit d’educació física

Educació física

 

Àmbit de cultura i valors

Cultura i valors ètics

 

Cada matèria del currículum s’articula amb l’estructura següent:

 

  • Competències bàsiques de l’àmbit i continguts i criteris d’avaluació en els diferents cursos.
  • Les competències de l’àmbit digital, pel caràcter transversal, s’han de treballar des de totes les matèries. 
ASSIGNATURES / h. SETMANA 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Llengua i literatura catalana 3 3 3 3
Llengua i literatura castellana 3 3 3 3
Llengües estrangeres (Anglès) 3 4 3 4
Matemàtiques 3 4 4 4
C. Socials: Geografia i Història 3 3 3 3
Religió/Cultura i valors ètics 1 1 1 1
Educació física (N) 2 2 2 2
Ciències de la naturalesa-FQ 3 3 4
Educació visual i plàstica 2 2
Música 2 2
Tutoria 1 1 1 1
Tecnologia 2 2 2
Francès/Alemany/Projectes 2 2    
TOTAL 30 30    
Matèries optatives*     2  
Treball de síntesi/Proj.recerca (1) (1) (1) (1)
Matèries optatives**       9
Servei Comunitari (APS)     (1)  
TOTAL     30 30

(1): Sense càrrega lectiva

(N):  Natació a Trèvol (1r i 2n)

 

* Optativa quadrimestral per a 3r ESO:

Esport d’equip i cohesió

Informàtica

La publicitat

Francès 3-4

Emprenedoria

Cultura Clàssica

 

**Optatives per a 4t d’ESO: l’alumne ha de triar tres matèries entre les següents:

  • Biologia i geologia
  • Física i química
  • Educació visual i plàstica
  • Música
  • Tecnologia
  • Informàtica
  • Llatí
  • 2a Llengua estrangera

les quals haurà de cursar durant tot el curs a raó de 3 hores setmanals cadascuna.

 

Projecte de recerca: En cas que s’organitzi de manera extensiva, s’ha de dur a terme dins l’horari de les matèries (proposta: treballar-ho a l’àrea d’alternativa a la religió i religió).